Aby zarejestrować się w naszym sklepie B2B, skontaktuj się z nami >> hello@inkolor.pl

Wersje językowe
Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego INKOLOR

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem inkolor.pl

Sklep internetowy prowadzony jest przez Kamilę Krysiak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą INKOLOR , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 113-229-28-56, REGON 364892516.

 

 1. Zawarcie Umowy 
  1. Sklep Inkolor zwany w dalszej części Regulaminu „Sklepem” prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem złożenia i potwierdzenia zamówienia przez Kupującego w sklepie internetowym jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta do celów związanych z realizacją zamówienia. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. 
  2. Kliknięcie przycisku „Zamawiam” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku. Złożenie zamówienia potwierdzamy drogą e-mailową zgodnie z treścią punktu 2.3 poniżej. Zawarcie wiążącej umowy następuje:
   1. w przypadku zamówień płatnych przelewem – zgodnie z indywidalnymi ustaleniami z Klientem, 
   2. w przypadku zamówień płatnych poprzez PayU lub PayPal – w chwili poprawnej autoryzacji płatności. 
  3. Klientem Sklepu (dalej „Klient”) mogą być wyłącznie osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które posiadają zdolność do zawarcia danej czynności prawnej (art. 11-24 kc), a zakupu dokonują w ramach i do celów prowadzone działalności gospodarczej. 
  4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, Klient, składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą opisaną w punkcie 1.2 powyżej. 

 2. Zamówienia
  1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok (Sklep dopuszcza istnienie przerw technicznych, wyłączających Sklep z przyjmowania i realizacji zamówień Klientów). Realizacja zamówień następuje w dni robocze (za wyłączeniem dni zamkniętych magazynów Sklepu) zwyczajowo w ciągu 48 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sklep lub w momencie skompletowania przez Sklep wszystkich zamówionych przez Klienta produktów i/lub zaksięgowanej przez Sklep pełnej opłaty za zamówienie. 
  2. Przez złożenie zamówienia przez Klienta należy rozumieć dodanie do Koszyka produktów z oferty Sklepu poprzez wypełnienie strony zamówienia. Sklep dopuszcza możliwość złożenia zamówienia przez Klienta poprzez kontakt ze Sklepem za pomocą adresu e-mail, w takim wypadku niezbędne będzie potwierdzenie zamówienia przez Klienta poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości e-mail.
  3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji wraz z informacją m.in. o wybranych produktach, adresie dostawy wartości zamówienia oraz formie płatności. W razie braku otrzymania takiej informacji Klient powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub e-mailową. Sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznego lub w formie e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Negatywna weryfikacja może skutkować anulowaniem zamówienia.
  4. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku podania podczas składania zamówienia niepełnych lub nieprawidłowych danych kontaktowych – w szczególności imienia i nazwiska, pełnego adresu e-mail oraz numeru telefonu. 
  5. Sklep dokłada wszelkich starań, aby przedstawione na stronie internetowej ilości magazynowej były zgodne ze stanem faktycznym. 
  6. Sklep dokłada wszelkich starań, aby przedstawiane na stronie internetowej opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny lub mailowy ze Sklepem.
  7. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
  8. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Sklepu do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
  9. Sklep wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
  10. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sklepu w formie pisemnej lub elektronicznej.
   W przypadku braku powiadomienia Sklepu przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.
  11. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji opisanej w punkcie 2.6 Regulaminu, zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: INKOLOR Kamila Krysiak, ul. Kędzierzyńska 9/22, 04-915 Warszawa lub elektronicznie na adres hello@inkolor.pl. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji Sklep traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.

 

 1. Płatności
  1. Sklep oferuje następujące rodzaje płatności: szybki przelew internetowy (PayU), karta kredytowa, PayPal oraz przelew tradycyjny. W przypadku każdego zamówienia Sklep zastrzega sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Formy płatności opisane są na stronie „Formy płatności”. Sklep akceptuje płatności dokonywane wyłącznie z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Klient. 
  2. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania dowolnego zamówienia w przypadku braku dokonania płatności za złożone zamówienie lub niedokoniania płatności za zamówienie z odroczonym terminem płatności. 
  3. Ceny przesyłek określone zostały na stronie „koszty dostawy”. 

 2. Kompletowanie zamówień oraz wysyłka towarów
  1. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. 
  2. W przypadku niedostępności części produktów wybranych w zamówieniu, Klient informowany jest przez Sklep o stanie zamówienia. Klient może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Klienta Sklep zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia w całości. 
  3. Zamówione produkty Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych.
  4. Klient przyjmuje do wiadomości, iż na czas dostarczenia produktów składają się czas sprowadzenia produktu, o ile nie znajduje się w magazynie Sklepu oraz czas niezbędny firmie wysyłkowej na dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Klienta adres, przy czym dla obliczenia czasu bierze się pod uwagę wyłącznie dni robocze. 
  5. Termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej lub za pośrednictwem szybkiego przelewu internetowego (PayU), termin zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji. 
  6. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informują o tym fakcie Sklep. Przyjęcie przez Klienta przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki. 

 3. Reklamacje
  1. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedany produkt jest dotknięty wadą zgodnie z treścią art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz.U. 2016.380 j.t. z późn. zm.). Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest pisemne zawiadomienie Sklepu w terminie nie późniejszym niż:
   1. 14 dni od daty jej wykrycia; lub 
   2. 14 dni od daty, z którą przy zachowaniu należytej staranności Klient mógł wadę wykryć. 
  2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. 
  3. Sklep ustosunkuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.
  4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty przesyłek ponosi Sklep. 
  5. Sklep zastrzega, iż różnice dotyczące zdjęć towarów, a wynikające z indywidualnego charakteru produktu lub z indywidualnych ustawień komputera danego Klienta (m.in. kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru. 

 4. Ochrona prywatności
  1. Baza danych Sklepu zawiera dane Klientów, użytkowników, przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie, służąc do realizacji składanych zamówień oraz wysyłania materiałów reklamowo-promocyjnych. 
  2. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest Kamila Krysiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą INKOLOR Kamila Krysiak z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kędzierzyńska 9/22, 04-915 Warszawa (Właściciel Sklepu). Powierzone Sklepowi dane osobowe Klientów i Użytkowników, obejmujące w swym zakresie imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do doręczeń, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, odbyte sesje, historia zamówień w sklepie, numer NIP, oraz numer telefonu, traktowane są ze szczególną troską o ich bezpieczeństwo. Nie gromadzimy ani w żaden inny sposób nie przetwarzamy danych wrażliwych, zwanych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych szczególnymi kategoriami danych osobowych. Nie chcemy również zbierać ani przetwarzać danych osób nieletnich w wieku poniżej 16 lat.
  3. Powierzone Sklepowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
  4. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, iż niepodanie określonych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta. Powierzane Sklepowi dane osobowe nie są udostępniane ani odsprzedawane podmiotom trzecim chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika.
  5. W wypadku gdy Użytkownik podejmuje decyzję o dokonaniu płatności PayU, jest przekierowany na stronę podmiotu autoryzującego transakcję, firmę PayU działającą pod adresem http://www.payu.pl. Sklep nie ma dostępu do danych kart kredytowych ani nie przechowuje danych z tychże kart kredytowych. W przypadku wybrania metody płatności PayU dane niezbędne do dokonania płatności są przekazywane do Centrum Autoryzacji płatności. Sklep nie ma dostępu ani nie przechowuje danych niezbędnych do logowania w wybranym przy płatności banku.
  6. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo-promocyjnych, w tym biuletynu handlowego lub newslettera. Uzależniamy naszą komunikację marketingową od Twojej uprzedniej zgody. Klient może w każdej chwili wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie kontaktując się ze Sklepem pod adresem: hello@inkolor.pl.
  7. W celach statystycznych i marketingowych przetwarzane są przez Sklep informacje dotyczące sesji, zainteresowań oraz danych demograficznych naszych użytkowników za pośrednictwem usługi Google Analytics. Do usługi Google Analytics nie trafiają dane pozwalające Google na identyfikacje użytkownika końcowego (np. imię, nazwisko, e-mail) oraz identyfikację urządzenia końcowego (np. numer telefonu w przypadku urządzeń mobilnych). 
  8. Sklep wykorzystuje pliki cookies Google, a także innych podmiotów zewnętrznych w działaniach marketingowych w tym remarketingu. Funkcja ta umożliwia prezentowanie użytkownikom Internetu reklam dostosowanych do ich zainteresowań.
  9. Sklep przechowuje dane osobowe dopóki istnieje konto w Sklepie lub do czasu ustania obowiązku przechowywania danych wynikających z odrębnych ustaw w tym podatkowych i rachunkowych. W dowolnym momencie Klient może zażądać usunięcia informacji lub zamknięcia konta. Sklep spełni takie żądanie, z zastrzeżeniem zachowania pewnych informacji, również po zamknięciu konta, w przypadkach, w których będzie to konieczne w świetle obowiązujących przepisów prawa lub uzasadnionych interesów np.: w związku z dochodzeniem roszczeń, w związku z wykonywaniem umowy lub wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych.
  10. W zależności od przypadku Sklep może przekazać lub udostępnić niektóre z danych osobowych następującym kategoriom odbiorców:
 • dostawcy usług hostingowych oraz aplikacji;
 • dostawcy usług kurierskich;
 • dostawcy usług płatniczych/bankowych;
 • dostawcy usług marketingowych/telemarketingowych;
 • dostawcy usług badania rynku;
 • dostawcy usług informatycznych;
 • Jeżeli istnieje obowiązek prawny lub jest to konieczne w celu ochrony uzasadnionego interesu Sklepu, ujawnienie niektóre dane osobowe władzom publicznym.

Zapewniamy, że dostęp zewnętrznych podmiotów prawa prywatnego do Twoich danych odbywa się zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych i poufności informacji, na podstawie zawartych z nimi umów.

  1. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania kontaktując się ze Sklepem pod adresem: hello@inkolor.pl.  
 1. Własność intelektualna
  1. Sklep jest właścicielem wszystkich dokumentów, w tym w szczególności zdjęć, opisów towaru oraz tabel porównawczych znajdujących się w sklepie lub oznaczonych logo Sklepu lub pisemnym oznaczeniem „INKOLOR” lub „Calligrafun”. 
  2. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie Sklepu bez wyraźnej pisemnej zgody Sklepu. 
 2. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
  2. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w każdej chwili, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu.
  3. Wszelkie informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl